Search

Nan komansman se sajes.

O komansman se sajes. -Nan kòmansman an te gen bon konprann

le nou kompare Jenèz 1,1 ak 2,1-4a, Nou rankontre menm expresyon nan jou nou Konsidere kom jou Zero, e nan jou 7 kote bondye te pwan desizion pou li pat fe oken twavay, ke yon moun ta ka konsidere kòm konklizyon nan premye istwa kreyasyon an lè Bondye te kreye syèl la ak latè kòm de bagay kole kole ki pa pemet nou idantifye anyen, telman yo te identik. Jenèz 2,1-4a se konklizyon ki fe nou we kle ke la fen te deja enskri nan kreasyon. Yon fen ki lye ak konmansman an epi nou jwenn menm fòmil nan Apocalips mwen se kòmansman ak fen a nan lang franse, alfa ak omega nan lang grek, aleph ak tav nan lang ebwe.

Nou kapab di kòmansman sanble tet koupe ak lòd sajes , espri bon konprann. Nan mot konmansman an gen lide bon konprann, tèm nan koresponn ak lòd Apokalips la. li se anonsman liv Jan an, Apocalips oswa revelasyon an. Tou de yo lye nan kòmansman ak nan fen, Jenèz ak Revelasyon yo lye pa kreyasyon an. pawol ki fini premye istwa kreyasyon lye a kanpe la, Bondye deklare li kanpe nan kreyation, li pap kontinye travay. twavay li a bout . Bondye fè plas pou moun, sa pa lot bagay se sajes ak bon konprann.

Nan kòmansman an te gen bon konprann.

Pwoveb 3:19

"Avèk bon konprann li, Bondye kreye latè. Avèk entèlijans li, li mete syèl la nan plas li."

Som 104,24

Seyè, ou fè anpil bagay! Ou fè yo avèk bon konprann. Latè plen ak bagay ou fè.

Jeremi 51,15

15 Seyè a te fè latè ak fòs pouvwa li. Li kreye dènye bagay ak bon konprann li. Avèk entèlijans li, li louvri syèl la anwo latè.

Ki sa ki sajès ou bon konprann.

Yon moun gen bon konprann le li gen konesans nan sa ki verite ak bon, konesans li baze sou rezon ak eksperyans".

Men lespri bon konprann nan tradisyin nou vle di la ou gen tout konesans, ou kapab distinge yon fason pafet byen ak mal, bonte enfini, sentete enfini ki nannan bondye menm.

Nan kay jwif yo se fanm ki kenbe bon konprann yo epi yo pa kenbe li pou tèt yo, yo sikile li, yo pataje li.

Sajès se vrèman yon siy feminen ki sanble tet koupe ak yon moun kap transmet yon ansèyman e li bay ansèyman sa nan tout kwen, nan lari yo, epi l fè vwa li sonnen nan plas piblik yo

Pwoveb 1,20-21

20 Koute byen. Sajès ap rele nan lari, l'ap pale byen fò sou plas piblik.

21 L'ap rele nan tout kalfou, nan pòtay lavil yo, toupatou kote tout moun ka tande.

Som 68,11

Seyè a bay lòd, epi yon bann fanm pran gaye nouvèl la:

Nan tout komansman bib la, yo mete aksan sou fanm. feminen vini avan maskilen, se fanm saj ki bati kay li, mezon li, la ruah ou la Pneuma, la tendresse ou la maman, la sajes tout vini avan, epi Adam fe menm jan li site Ishsha [fanm] kom moun ki gen fakilte pou konet, pou konprann avan ish [lom].

Nan tout komansman bib la, yo mete aksan sou fanm. feminen vini avan maskilen, se fanm saj ki bati kay la, mezon an selon Pwoveb 9,1, la ruah ou la Pneuma, la tendresse ou la maman tout vini avan, epi Adam fe menm jan li site Ishsha , non fanm nan kom moun ki gen fakilte pou konet, pou konprann avan ish, non gason an.

La sajes se premye Zev bondye avan tout choz te ekziste. Li te la depi nesans kreyasyon, a lorijin tout bagay. Bondye fel nan limaj li , nan pòtre Bondye menm, nan pwop nati li, imaj ke nou kapab konsidere kom sajes menm, ki se jesus-kris menm selon kolosyen 1,15

1:15 Kris se pòtre Bondye, Bondye nou pa ka wè a. Se li menm ki premye pitit li. Li te la anvan tou sa Bondye te kreye.

Nou we byen ke sajes se yon figi fanm tre eksperimante ki trezaje piske li la avan labim et labib. Liv proveb ak apot Pol yo vreman fe sajes yon moun e nou kwayan nou di Jezi Kris se sajes pesonifye ki vini viv pami lezom sou late a, li Konvese ak nou lezom.

Signe Suzie Onel Ecclesiaste6 views0 comments

Recent Posts

See All

A l'occasion de ce jour de la célébration de la Résurrection du Christ-Messie, l'équipe qoheleth des Femmes, Leve Fanm Yo vous souhaite une joyeuse Pâques. Pâques est considérée comme un nouveau Pouri

Aujourd'hui, 8 mars 2022 marque la Journée internationale de la femme. l'Equipe Qoheleth des Femmes, Leve Fanm Yo, profite de l'occasion pour saluer toutes les femmes du monde. Elle vous souhaite bon

The Qoheleth Team of women, Leve Fanm Yo has chosen to approach the most important woman in the genealogy of Jesus. She is blessed among all women. The Bible does not tell us much about her in relatio