Search

Enpotans pak

Updated: May 11, 2021

Qoheleth des femmes, leve fanm yo, ap salye tout odite, tout oditris yo pou yon denye podcast sou pak. Jodia nap we empotans pak pandan pasyon, lanmo, rezireksyon premye resisite pami mor yo.

Pak raple nou ke Bondye Kreye nou, limen, gason ak fi, nan pwop imaj li, ki vle di egal ego. Pa gen moun ki gen dwa pran lavi yon lot moun. Nan sermon sou montay la, yeshou'ah ou Jezi ban nou tout bagay nou bezwen konnen pou evite peche, evite dezobeyi dis pawol ke nou rele dis komandman ou byen dekalog. Yeshou'ah pa janm kampe kote moun ki vle enstore sistem patriyakal ki vle yon gason responsab yon fanmi gen dwa lavi ak lanmo sou madanm li, sou pitit li e sou sevite ou servant li, san li pa gen esplikasyon pou bay devan okenn lot otorite.

Avek Pak, tou sa gwo chabrak, gwo otorite bay plis enpotans ke lavi, bondye pral detwi yo. Konsa yonn nan senbol fierte, orgueil pep d'israel ki se tanp Jerizalem, bondye pemet yo detwi li pou bay plis enpotans a kor nou kom kote la Rouah, lespri bondye rete selon 1 korentyen 3,16 e 6,19.

Pak se moman rekonsiliasyon pou fe lape ak lenmi nou yo, pou nou fe yo dibyen.

.

Pak mete fen nan tout monopol politik, ekonomik, kiltirel ou relijye, model aaronik sakrifikate pret levit yo ki livre Yeshou'ah ozotorite women yo, monopol sa tombe plat a te, li pedi pouvwa sasedotal jacob te ba yo pou yo pate fe krim sou fre ak se yo nan mitan pep la, yo pa gen posibilite pou yo ekzese metye bouche, koupe jaret toro bef, pran pi bon moso ranch yo ak lestomak yo.

Avek Pak se chak kwayan ki gen akse gratis nan pretiz la pou yo ofri tet li kom yon sakrifis vivan, kom yon ofrann yo bay Bondye nan lwanj ak lapriye.

Avek Pak pretriz ke yo te bay gason Moyz ak Aaron disparet net ale pou fe pretriz Myriam la boujeonnen davantaj, ki se yon pretriz de louanj, aksyon gras, jwa, ak mizik, ak dans. li se yon pwetriz inivesel ki kraze tout separasyon gason ak fanm, lib ak esklav, jwif ak lagres ou payen.

Tout moun natirèlman gen aksè nan tanp nan, sitou sa yo ke monsye Deteronomis yo, moun ki fe lalwa yo, sakrifikate yo te eskli: si mwen se yon bwete, se yon paralize, se yon aveg , si mwen manke yon zye, yon zorey.. elatriye, mwen dwe rete a lesterye tanp la.

Pak pote yon bonm soulajman pou tout mamifer, ke se bet, ke se fanm

, tout manman pitit, afe sakrifye tout premye ne yo sa kaba, pa gen fristrasyon pou manman ni pitit. Pou sa qoheleth des femmes, leve fanm yo ap invite tout odite yo , tout oditris yo ale li vese sa yo Exode 13,2; 22,30. Nehemie 10,36. levitik27,26-29 nombres 18,14-15 pou nou ka pi konprann ki sa pak pote pou nou, e la nou va apresye tout sakrifis yeshouah fe pou nou le li kite syel la li vi,n viv nan kote ki pi sen nan yon fanm, li pran nesans tankou nou, li grandi, li baptize, li ekzese yon ministe ou sevis, li mouri, li leve vivan, li chita a dwat Abba "Papa" e li voye La Ruah lespri Bondye pou abite nan ke nou. e se nan ke lavi chak moun ap jwe. se Bondye sel ak yon moun ki konnen sa ki ape pase ladan.

Pak mete yon pwen final nan twomatism ke manman ak pitit yo konn sibi apre 8 jou. le yo fenk akouche. okenn moun pa gen dwa fe bagay konsa sou pitit yo selon kolosyen 2,11Nou menm k'ap viv ansanm nan Kris la, nou te sikonsi tou. Men, se pa t' moun ki te sikonsi nou. Sikonsizyon sa a soti nan Kris la ki delivre nou anba pouvwa lachè ki t'ap fè nou fè sa ki mal.

pou ki sa ? nou konnen ke sou kwa a, Yeshouwa’h pa ofri nou yon moso nan ògàn lavi li. se tout Ko l antye ki pase nan lanmò.

avek pak, lanmo yeshouah, fini afe sikonsi yon timoun. Fini afe vyole saba paske pa gen sakrifikate pou fe lolokos maten ak swa nan pwop jou saba. Saba vini vreman yon jou libete pafe, yon jou gratis, yon jou kominyon ak Bondye ak pwochen.

se Vreman yon retou okomansman, se respe lavi net ale, pa gen moun ki gen dwa separe yon pitit de manman li pou lolokos ou an echanj lajan pou arondi gen, kob kap antre nan poch sakrifikate, pret ou levit yo. Yeshouwa’h, atravè lanmò li ak rezirèksyon, mete yon fen nan tout mechanste, fristrasyon ki fe yon frè ak sè l pa ka ka viv ansanm nan kè kontan ak libète pafè qoheleth des femmes, leve fanm yo panse ke se yon dwa Yeshouwa'h ba tout fanm ak pitit yo gen pou selebre pak kòm yon nouvo "Purim" paske se nan momam sa tristès yo te tounen kè kontan, lapenn yo te tounen fèt, kidonk nou dwe fè evènman Pak la yon jou selebrasyon, yon jou de grand fet menm jan nou li nan Estè 9,22

Pak se yon renvesman total de tout abitid ke nou te gennyen avan. se fanm yo ki jwe yon wol de premye plan nan redanpsyon an , nan plan sali Bondye pou limanite depi nan komansman jiska lafen. se pou sa mesye nou pa bezwen fe vyolens kont fanm yo. Yo travay pou sa, Bondye rekonpanse yo, li fe yo apot dezapot, premye evanjelis Jezi Kris resisite, manman espirityel de tout kwayan nan lafwa ki pa sendenden kon Toma elatriye. Mesi nou kwe qoheleth des femmes, leve fanm yo te itil à nou tout. Bon semenn dan latant di retou jezi kri-a.
22 views0 comments

Recent Posts

See All

A l'occasion de ce jour de la célébration de la Résurrection du Christ-Messie, l'équipe qoheleth des Femmes, Leve Fanm Yo vous souhaite une joyeuse Pâques. Pâques est considérée comme un nouveau Pouri

Aujourd'hui, 8 mars 2022 marque la Journée internationale de la femme. l'Equipe Qoheleth des Femmes, Leve Fanm Yo, profite de l'occasion pour saluer toutes les femmes du monde. Elle vous souhaite bon

The Qoheleth Team of women, Leve Fanm Yo has chosen to approach the most important woman in the genealogy of Jesus. She is blessed among all women. The Bible does not tell us much about her in relatio