Search

Jounen fanm yo

8 Mas jounen entenasyonal fanm. Nan okazyon sa nou swete bon kouraj a tout fanm depi laj zero a 200 lane. Nou bat bravo pou loganizasyon lezeta ki chwazi tem sa pandan pes Kovid 19 pou mete an vale travay fanm yo “ life hip fanm :pou yon avni egalite nan mond lan nan kovid 19. Nan labib yahweh ou Bondye kreye lom ak lafam nan imaj li, egal ego, li rele yo pou domine late ak tou sa ki ladan. Moun pa domine moun, moun pa fe lot tounen eskav, li rele nou kom patene pou jere byen natirel yo, jere late, jere plant yo, jere zanimo yo, jere sous dlo yo, jere pye bwa yo, jere tout espes ki pemet amoni nan sistem anvironmantal la e latrye. Apre tout refleksyon sa yo nou kwe se yon nan rezon ki pote yon sikanalis fanm deklare ke Bondye pa kreye lom , li kreye relasyon. San relasyon ak lot , san relasyon ak lanvironman se lanmo, se tristes, se maladi, se vyolans ak latrye. Avek kovid 19 Yahweh, Bomdye montre anko yon fwa pisans fanm yo. Yo travay nannan maladi, nan tet maladi, yo plis gen kontak ak viris la , yo pa pe kanpe tenk fas ak pes sa ki mete do tout pisans politik oswa relijye tombe fas ba kontwe late a. Fanm pa pe, yo fwape epidemi a , yo gen viktwa. Yo travay kom profesyonel swen sante, dokte ak tout moun kap bay swen San pas pou ki, san pran souf, San dekouraje malgré yo peye yo mwens pase tokay gason yo. Anko bagay ki pi fwape nou nan mond nan tout kote fanm yo gen lidechip tankou yo chef leta oswa premye minis tankou peyi yo rele sosyalis ne yo e latrye yo jere pli byen kovid 19. Tankou loganizasyon leta yo di:”le fanm yo nan pozisyon lidechip, nou we rezilta pozitif”. Sa yo di la se yon vérité biblik. Nou trouve menm rezilta sa ak Ev, madam Adam, ki pale premye fwa ak yon Et etranje ki pemet li deside kite anklo a pou konkeri yon mond pli laj, kote li trouve sajes, li gen yon konsyans eklere ki fasilite pwogre sosyal ak listwa de limanite ki pral demare ak atizana, endistri dikwi, ak generasyon, sa nou rele posterite, desandans, anfantman, akouchman. Si mond la pedi ekilib li paske lezom ranvese bagay yo, yo tombe nan abi, nan tout sot dechoz ki pa favorize lape, Shalom kon Bondye te vle li nan liv komansman ke nou rele Jenez nan twa (3) premye chapit yo. Kom Qohelet des femmes, Leve fanm yo nan respe ak diyite selon metod Jezi Kris la” il n’en était pas ainsi au commencement “, jounen entenasyonal fanm dwe yon okazyon pou nou krye kom Adam te krye devan fanm nan Jenez 2 veset 23: le nonm lan we l, li di Aa! Fwa sa a, men yonn ki menm jan ave m! Zo’l se Zo mwen. Che l se che mwen. Ya rele l omnes, paske li soti nan om“. Tem loganizasyon leta yo byen tombe ak sa Qoheleth des femmes, leve fanm yo ap defanm pou yo ka rasanble pou nou gen yon jenerasyon egalite, yon jenerasyon égal ego ki mande pou nou tout kapab mete men nan pat la pou ke nou kapab gen yon avni nan opotinite égal pou tout moun . Konsa nou va établi Wayom Bondye sou late a. Onel Ecclesiaste et Suzie du site Qohelethdesfemmes.com
17 views0 comments

Recent Posts

See All