Profile

Join date: Mar 6, 2021

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Nan kòmansman Dye kreye relasyon.


Qoheleth des femmes, leve fanm yo sou wout tout moun san eksklizion. Nou di tout elev yo bonjour ou bonsoir. Nan denye travay nou te rele na blang blan franse"Au Commencement était la maison », ke nou twadi« Nan kòmansman Dye kreye Kay, mezon", Dye kòmanse kreye avek deziem let Beth ki siyifi kay, mezon e li egal 2. Li se siy relasyon , dyalòg , kominikasyon , reyinyon,fet, festen, bon antant dapre apocalypse 1, 3 ak 3, 13, nan kole zepol at lot nan tet ansanm dapre Efezyen 5,21 kom siy lanmou ke nou dwe montre youn ak lòt "Renmen youn lòt" (Jan 13,34) oswa "Se pou nou youn veye sou lòt" (Ebre 10.24)avek Nimewo 2 nou gen lide koup, 2 moun marye kom yon siy ekilib ki pèmèt anpil posiblite lè nou vize menm pwojè a.

"Men sa m'ap di nou ankò: Si de nan nou mete yo dakò sou latè pou mande nenpòt ki bagay lè y'ap lapriyè, Papa m' ki nan syèl la va ba yo li."(Matye 18.19).

moun ki vese nan intepretasyon chif yo konsidere chif 2 kon yon prencip fanm e si nou mete, de pa de, kòm senbòl manman nan antikite, tou sa nou mande ap gen swit. Bondye ap reponn nou, n ap gen rezilta e n ap reyisi.

Sa ou mare sou tè a pral mare nan syèl la. e Ayisyen gen pwòp fason pa yo pou di sa: priyè a monte gras la desann.

Se konsa, gen koperasyon ant latè ak syèl chak fwa nou travay kòm yon ekip.

Yeshouwa’h deklare nan vèsè 20 nan Matye 18 "lè de oswa twa te rasanble nan non li, li prezan."

.

De oswa twa kèlkeswa moun nan, sèks li. Pa te gen okenn kesyon de prezans 10 gason pou kòmanse yon seremoni relijye, pou adore bondye, pwosedi sa ke raben yo mete anplas pa fasilite lwanj, lapriyè, di Bondye mèsi. Jezi mennen nou tounen nan kòmansman lè paran nou yo te gen menm fonksyon prèt yo ak wa yo. Okòmansman, Bondye twavay an konsèy, an lyen, an solidarite. Nou dwe pran konsèy tankou li te deklare "Se pou nou fè moun nan imaj nou ak pòtre ak nou". Sa a se yon egzanp li ban nou, e nou dwe fè menm bagay tou ak moun ki fè pati kay nou yo. Tout moun dwe okouran pwojè nou yo.

Pa gen moun ki ka viv nan izolasyon, byen lwen yon lot, se konsa yon medsen fanm deklare ke Bondye pa kreye lom men relasyon, Pa gen moun ki ka viv pou kont li oswa menm di yo pa bezwen lòt moun. Si li panse viv pou kont li, li nan refi kreyasyon, li refize kreyatè syèl la ak latè a. Pou Bondye kreye èt entèdepandan, limen entèdepandan ki dwe gen relasyon vètikal ak orizontal. Yo bezwen Bondye, yo bezwen youn ak lòt menm plis. Li pa bon pou nonm lan pou kont li.


Malgre ke Adan nan paradi a, li konsidere tèt li nan chenn, li kole, li bloke. Se Èv ki vi’n retire li nan fon lanmè kote li te plonje pou monte li nan nivo yon nonm ki gen yon langaj ki fè distenksyon ak bèt yo. Adan ki te kanpe, Li ka deplase nan direksyon pou lòt la. Adam rele pou premye fwa nan lavi li, li pale. Adam konnen lajwa ak plezi. Adam wè madanm li kòm alter ego li, kòm yon pati nan pwòp kò l ', epi li te leve madanm li nan diyite paske li se sous lavi tankou bondye, Ev se manman tout vivan.
Nan fè sa, espas eksperyans Adan ogmante, tout bagay vi’n roz pou li paske li ka pataje, anrichi youn lòt, e se sa Yeshouwah te fè lè li te rankontre chak moun san li pa gade sitiyasyon sosyal moun yo, afilyasyon rasyal yo, sèks yo. Jezi te pale ak tout moun avèk respè ak diyite.

Malerezman tout moun ki antre nan chema politik , ekonomik yo vle kase lyen sa yo pou divize lasosyete an klas, pou yerarchize sosyete a ke Bondye kreye nan pòtre li . Adana k Ev, tou de resevwa menm benediksyon ak menm fonksyon.


1:26 ¶ Bondye di ankò. Ann fè moun. N'ap fè l' pòtre ak nou, pou li sanble ak nou. La gen pouvwa sou pwason ki nan lanmè yo, sou zwazo ki nan syèl la, sou tout bèt yo gade, sou tout latè, sou tout bèt nan bwa, sou tout bèt ki trennen sou vant sou tè a.


1:27 Bondye kreye moun. Li fè l' pòtre ak li. Li kreye yo gason ak fi.


1:28 Li ba yo benediksyon, li di. Fè pitit, fè anpil anpil pitit mete sou tè a. Donte tè a. Mwen ban nou pouvwa sou pwason ki nan lanmè, sou zwazo ki nan syèl la, ak sou tout bèt vivan k'ap mache sou tè a.

.

Lè relijyon ale nan yon direksyon ki plase lom an pozisyon siperyorite yo responsab tout vyolans, tout abi yo fe sou fanm. Timoun nou yo, gason yo kwè ke li nòmal pou komet tout movezak sou fanm yo, tiye yo. Qoheleth des femmes, leve fanm kwè ke moman rive pou ke lidè relijye nou yo sispann lejitimize vyolans, inegalite ak tout mizè li pote pou fanm yo ki se manman nou tout, ki nouri nou, ki edike nou, ki pemet nou okipe gwo fonksyion nan sosyete a. Qoheleth des femmes leve fanm yo envite nou kon Jezi Kris li menm fe retounen okomansman, sèl fason pou viv ansanm, pou grandi ansanm, pou jere ansanm lezafe bondye nan pi gwo solidarite.

Le couple Suzie Onel Ecclesiaste


Onel Ecclesiaste

More actions